CHO THUÊ

CHO THUÊ GÓI A3

Tốc độ máy : 60-70 ( trang / 1 phút ) 

In đen trắng :  10000 tờ

In màu : 0 Tờ

Phụ trội phát sinh :  120đ/ 1 bản 

Giá / Tháng : 1,700,000 đ / tháng 

Đặt cọc : 10 triệu (  không phải đặt cọc khi thanh toán phí trên 12 tháng ) 

CHO THUÊ GÓI B1

Tốc độ máy : 50/70  trang / 1 phút

In đen trắng :  4000 tờ

In màu : 1.500/ bản 

Phụ trội phát sinh :  150đ/ 1 bản 

Giá / Tháng : 1,500,000 đ / tháng 

Đặt cọc : 15 triệu (  Giảm 50 % đặt cọc khi thanh toán phí trên 12 tháng ) 

CHO THUÊ GÓI B3

Tốc độ máy : 50/70  trang / 1 phút

In đen trắng :  10000 tờ

In màu : 1.500/ bản 

Phụ trội phát sinh :  150đ/ 1 bản 

Giá / Tháng : 2,700,000đ / tháng 

Đặt cọc : 15 triệu

CHO THUÊ GÓI B2

Tốc độ máy : 50/70  trang / 1 phút

In đen trắng :  6000 tờ

In màu : 1.500/ bản 

Phụ trội phát sinh :  150đ/ 1 bản 

Giá / Tháng : 1,900,000 đ / tháng 

Đặt cọc : 15 triệu (  Giảm 50 % đặt cọc khi thanh toán phí trên 12 tháng ) 

CHO THUÊ GÓI A4

Tốc độ máy : 70-75 ( trang / 1 phút ) 

In đen trắng :  20.000 bản

In màu : 0 Tờ

Phụ trội phát sinh :  120đ/ 1 bản 

Giá / Tháng : 2,200,000 đ / tháng 

Đặt cọc : 40 triệu 

CHO THUÊ GÓI B4

Tốc độ máy : 50/70  trang / 1 phút

In đen trắng :  4000 tờ

In màu : 1.000/ bản 

Phụ trội phát sinh :  150đ/ 1 bản  đen trắng và 1500đ / bản màu

Giá / Tháng : 3,200,000 đ / tháng 

Đặt cọc : 15 triệu (  Giảm 50 % đặt cọc khi thanh toán phí trên 12 tháng )